DHARITRI-17-01-19
DHARITRI-18-01-19
DHARITRI-19-01-19
DHARITRI-21-01-19
INDIAN-EXPRESS-17-01-19
INDIAN-EXPRESS-18-01-2019
INDIAN-EXPRESS-20-01-19
INDIAN-EXPRESS-21-01-19
Indian-Express-22-11-17
NITIDIN-17-01-19
Nitidin-20-11-17
NITIDIN-21-01-19
Nitidin-23-11-17
Nitidin-31-10-17
ODISHA-BHASKAR-18-01-19
ODISHAPOST-18-01-2019
ORISSA POST-17-01-19
Orissa-post-31-10-17
Orissapost-19-08-17
ORISSA-POST-21-01-19
Orissapost-22-11-17
Orissapost-23-11-17
PRAGATIVADI-17-01-19
Prameya
PRAMEYA-17-01-19
PRAMEYA-18-01-2019
Prameya-19-08-17
Prameya-19-11-17
PRAMEYA-21-01-19
Prameya-23-11-17
Prameya-31-10-17
Samaja-19-08-17
Samaja-31-10-17
SAMAJA-21-01-19
Sambad
SAMBAD-17-01-19
SAMBAD-20-01-19
Sambad-20-11-17
SAMBAD-21-01-19
Sambad-21-11-17
Sambad-22-11-17
Sambad-24-11-17
Sambad-31-10-17
Statesman
Statesman-20-11-17
Statesman-31-10-17
SURYAPRABHA-18-01-19
SURYAPRAVA-21-01-19
Telegraph-31-10-17
The-Pioneer
The-Samaja
THE-SAMAJA-17-01-19